Nhà thuốc GPP

Thứ bảy, 12/06/2010 - 13:59

DANH MỤC THUỐC 8

 DANH MỤC THUỐC MỚI DÀNH CHO NHÀ THUỐC GPP CẦN THAM KHẢO THÊM

    TÊN THUỐC            QUY CÁCH

Celcox 200mg vØ 10viªn

Celebrex 200mg(3vØ*10v/h)

Celecoxib 100mg (3vØ*10v/H)

Celecoxib 200mg (3vØ*10v/H) Ên

Celecoxib 200mg(H1vØ x 10viªn)

Celesten viªn

Cellamarin 100mg (Cadus marianus),10vØ x v10/H,HQ

Cèm bæ Canxi 50g - Thiªn T©n

Cèm bæ Canxi lä50g §¹i Y

Cèm Cabee

Cèm Canxi

Cèm Canxi lä 50g HG

Cèm lîi s÷a - Kigona- 6g/H

Cèm lîi s÷a (MumMilk)

Cemax 100mg (H/1*10viªn)

Cemax viªn 200mg (H/1*10viªn)

Cemax(Cefixim) Bét

Cenpadol - 150mg (H/20g)

Cenpadol - 250mg (H/20g)

Centiol (100v/H-§­êng ruét )

Cepha  500 mg T¦1

Cepha  500 Thôy SÜ

Cepha  500mg  ¢n ®é--§á vµng

Cepha  500mg ¢n ®é - Xanh tr¾ng (Nivir)

Cepha  500mg Ao

Cepha  500mg CN§

Cepha 250 bét (24g/H) XN24

Cepha 250mg ¢n ®é

Cepha 250mg Ao

Cepha 250mg bét(25g/h) HG

Cepha 250mg T¦1

Cephaclor 125mg(25gãi/hép)Keficin HG

Cephaclor 125mgH/12gãi HT

Cephaclor 250mg MBP (H/2vØ x 10v)

Cephadroxyl 500mg (H/10vØ x 10v) Ên

Cephalecin 500mg Ph¸p LD-HT

Cephradin 1g  HQ

Cephradin 1g  HQ §¾t

Cephradin 1g (Viciradin) viÖt trung

Cephradin 1g- ¢§

Cephradine 1g Mü

Cephradine 500mg(10vØ x 10viªn/H) Hanfradin-HQ

Cephradine 500mg(Ophrazol)10vØ x 10viªn/H,HQ

Cera Supe (H/10vØ x 5v) PV

Cerebrolysin 10ml

Cerebrolysin 5ml 5èng/H

Cerecap ( H/3vØ x10v) DL

Cerepril 5mg(Enalapri-30v/H)SPM

Cerlergic(30v/H )

Cèt linh ®an - 5vØ x 10 viªn/H

Cèt linh diÖu 50ml

Cèt thèng linh 100ml

Cèt tho¸i v­¬ng H/3vØ x10v

Cetaphil lä bÐ

Cetaphil lä to

Cetiirizin (Mekozitex) H/2vØ x 15v MKP

Cetinax 10mg CN§

Cetirizin (H5vØ x 10viªn)Stada

Cetirizin (lä 200viªn nang) XN 3/2

Cetirizin ¢n (10v*10vØ/h)

Cetirizine 10mg ( Zyzocete),THo¸

Cetizirin HQ

Cetizizin(Mekoziex)(15v*10vØ/h)

Cezin H/10vØ x 10viªn

Ch©n ®Ìn gï

Ch©n ®Ìn hång ngo¹i

ChÌ thanh nhiÖt HT

ChÌ thanh nhiÖt TB

Chiamin 250

Chiamin tiªm S20 (H/5èng) - §L

Chiamin truyÒn 500ml

Chlorophyl

Chlorpropamid lä 100v CND

ChØ c¸t gót n­íc(H10èng)

chØ c¸t gót sè 4

ChØ Catgut Sè 3

ChØ Catgut USP1 Metrie sè 1 (12gãi/H)

ChØ Catgut USP1 Metrie sè 2 (12gãi/H)

ChØ kh¸t hoµn,30v/Lä

ChØ lanh

ChØ nha khoa - Oral B

ChØ thÞ mµu

ChØ VICRYL 5

Choice 25vØ/H

Choliver HG lä 100v

Chophytol

Cidex (S¸t KhuÈn 5l/Can)

Cifgas ( Cipro HG) (H/ 2vØ*10 )

Cigenol vØ 5v hép 12vØ

Cihanol -HD [H/10vØ x5]

Ciloxan

Cimetidin 200mg (H/10vØ)  ¢n ®é

Cimetidin 200mg (H/10vØ) Hµ Néi -VP

Cimetidine 200mg/2ml (i) - B§

Cimetidine 300mg/2ml (i) - B§(H/10èng)

Cinaricin LD (Devomir) (H/3vØ x 10v)

Cinarizin ¢n--B.Brawn(50v/h)

Cinarizin Bun

Cinemax (Cefpodoxim)Bét Ên

Cipro Bay 500mg (1vØ/H)

Cipro m¾t rÎ 5ml ¢n §é

Cipro m¾t(Cipfophen) Ên ®é

Cipro néi - QB

Cipro thuû tinh truyÒn

Cipro vØ 10 viªn  ¢n®é

Ciprobay  200mg/100ml

Ciprofloxacin 500mg (Cifga) - (H/2vØ x10v)HG

Ciprofloxacin 500mg H/10vØ x 10viªn HQ

Cirring (10viªn x 6vØ/H)

Citicolin 500mg (Esseton) 5è/h ITaly

Citicolin 500mg (Tacol)(H/10èng)

Cizorite-500mg (cefuroxim ) Ên (10viªn x1 vØ/H)

Claforal 1g 

Clamoxyl hép 12gãi Ph¸p

Clanoz(Loratadin)2vØ*10v/H-HGiang

Claristin (H/1*10viªn)

Claristin siro

Claristin(10v*10vØ/h) Stada

Claristyn(Crazestin ) 1vØ*10v/H MBP

Clarit 500mg (KALECIN) XN24 (H/10viªn)

Clarithromycin ¢n 250mg

Clarithromycin ¢n 500mg

Clarithromycin 250mg (Clabact) HËu Giang (H/20viªn)

Clarithromycin250mg (Kalecin)(14v/h)

Clerodan (§au bông kinh - lä 30v)

Cleron 250mg

Clespa ( 40v/H ) - Antigas

Clesspra DX

Climen (1vØ*21v/H) 

Clindamycin 150mg (H/10vØ x 10v)

Clindamycin 150mg DL (H10vØ x 10viªn)

Clindamycin 300mh DL (H10vØ x 10viªn)

Clobest cream 20g (Betamethasone),India

Clomax

Clomifen

Clopheniramin (H/5vØ*20)-MKF

Clopheniramin lä 1000v

Clopheniramin lä 100v Hgiang

Clopheniramin lä 100v-Hµ TÜnh

Clopheniramin Mü

Clopheniramin vØ HËu Giang(H/10*20viªn)

Clopheramin lä 100v H-T©y

Cloramin B 100mg

Cloroqin 250mg (200v/Lä)

Clostilbegyt (H/1*10viªn)

Clotrimazol 1% tub 5g - Hµ TÜnh

Clotrimazol hép 6v

Clovagine (Clotrimazole 100mg),H/10vØ

CM  nhéng H/10vØ x10v

CM 0,4%  (50lä/H)

CM 0,4% - HN cã vá

CM 0,4% - TB×nh cã vá

CM 0,4% cã vá H¶i phßng

CM 1g ¢n ®é

CM 250mg nÐn T¦1 lä 400v

CM- H 4g néi - QB

CM lä 400v Hµ T©y

CM lä 400v T¦3-DL

CM nÐn vØ10v T¦1

CM nhéng 100v XN24

Co - Aprovel 150mg (H/2*14viªn)

Codefort 60ml Nam hµ

Codefort NH(10v*2vØ/h)

Codeforte 125ml

Codepect

Coderin TW1 (H/10vØ x 10v)

Codiovan 160/25 (2vØ*14v/h)

Coje

Colaf(12vØ x 5viªn/H)

Colchicin ( 1vØ*20viªn/H) Ph¸p 

Colchicin (10vØ*10v/h) ¢n

Colchicin Nam D­îc(30v/h)

Colchicin T¦1(1vØ*20v/h)

Coldacmin (Goltakmin) vØ 10v

Coldacmin lä 100v HtÜnh

Coldacmin vØ 10viªn ®¾t HG

Coldacmin(Pacemin c¶i) 100 viªn/Lä Ht©y

Coldacmin(Pacemin h¹t c¶i) Ht©y

Coldi

Coldi B

Coldi Baby 10ml

Colergis 60ml - Indo

Colko (5viªn/h) sñi NH

Colko sñi (hép 4v)

Collydexa 5ml

Colocol 500mg (paracetamol H/10vØ x10v)

Colposeptin 6viªn x 3vØ/H

Colpotropin crem

Colpotropin viªn

Coltractubex 10g

Coltramyl

Comazil

Computer ( M¾t )

Concor 2,5mm ( 2vØ x 14viªn/H)

Concor 5mg

Contussin 30ml

Copre (Cao huyÕt ¸p - lä 30v)

Cordaflex ( Nifedipin 20mg )

Cordazol Ph¸p H/3vØ x 10v

Corectol

Coroclesstra (Pantoprazole 40mg ) 3vØ x 10viªn/H,A§

Cortebios B×nh ThuËn

Cortonyl

Cotaxoang

Cotri 960  néi

Cotrim 480mg (10viªn/vØ) Hung

Cottu--F

Coversyl 4mg [cadovers] H/1vØ x30v

Coversyl 5mg (30Viªn/Lä)

Coversyl 5mg Pluss

Coversyl H/30viªn

Coxton 0,5 (6vØ x 10 viªn/H)

Cozaar 50mg (H2vØ x 15viªn)

Cranal 125mg

Crasbel - 5Viªn/VØ

Cravit 5ml (Levofloxacin 0,5%)

Crestor 10mg H/2vØ x 14viªn

Crila lä 40v

Critta (lä 60viªn) PV

Cuminchito 60v/lä

Curam (H/5vØ x 4viªn)

Curcumin (100v/H)

Curiosin 15g

Cyclo - Progynova

Cycloferon (H5èng)

Cyroma (Lä/60v)

Cyskin (H/12vØ x 5viªn)

Cyteal

Cytotex (H/6*10viªn)

D©y c¸nh b­ím V-N kim nhá

D©y Garo

D©y Hanaco

D©y hót nhít - Cì 6Fr-500mm

D©y thë oxy ng­êi lín

D©y truyÒn dÞch

D©y truyÒn dÞch TQ kim to

D©y truyÒn m¸u

D3

Daclarit 250mg (2vØ*10viªn/H)

Daco - Muèi thiªn nhiªn

Dafendol (6vØ x 10viªn/H)HQ-Thymodulin 80mg

Daflon (4vØ x 15v/H ) Ph¸p

Daily plus

Daivonex tub 30g

Dalacin T 1%

Dalacine 300mg (H/10vØ x 10v)

Dalimycin tub 8g MH

Damizen

Danvic ( 1vØ x 10 viªn/H)

Danvic (10g/H)

 

 

 

Ý kiến của bạn
Tắt Telex Vni
captcha ChangeImage

Các tin mới

Các tin đã đăng

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ ĐẾN VỚI THUOCMOI.COM.VN
Website là nơi trao đổi ý kiến và phổ biến tin tức tài liệu y dược.
Những thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo, Không tự ý áp dung.
BẠN CÓ SỨC KHỎE THÌ CÓ TỚI 1 000 ĐIỀU ƯỚC.
BẠN KHÔNG CÓ SỨC KHỎE THÌ CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU ƯỚC DUY NHẤT LÀ SỨC KHỎE


Hân hạnh đồng hành cùng dược sĩ Thuốc mới !
Mọi thư từ ý kiến đóng góp xin gửi về Email :Thuocmoi.com.vn@gmail.com

Chuyển sang sử dụng phiên bản cho mobile

Chịu trách nhiệm chính:
Dược sĩ: Nguyễn Văn Khanh
Cố vấn chương trình:
Bác sĩ: Nguyễn Thị Lan
Bác sĩ: Nguyễn Văn Dũng

Dược sĩ: Ngô Văn Đức