Nhà thuốc GPP

Chủ nhật, 13/06/2010 - 01:29

DANH MỤC THUỐC 14

 DANH MỤC THUỐC MỚI NHÀ THUỐC GPP CẦN THAM KHẢO THÊM

TÊN THUỐC    QUY CÁCH

Lysinkid MKP 100ml

Lysivit 30ml

Lysivit 60ml

Lysopain

M¸y ®iÖn ch©m

M¸y ®iÖn sung

M¸y ly t©m 6 èng

M¸y thö T§ Elite XL - Germany

M¸y thö tiÓu ®­êng EZ( 606 §øc)

m¸y trî thÝnh NhËt cã d©y

M¸y trî thÝnh NhËt kh«ng d©y

M¸y trî thÝnh TQ cã d©y

M¸y trî thÝnh TQ kh«ng d©y

Mµng ®¾p mÆt l« héi ( 10g/H) B¶o Long

Mµng ®¾p mÆt Mü Dung Lé (10m/H) ,BL

M·nh Lùc

M·nh Nam 2viªn/H

Má VÞt Nhùa

Maalox (10v*4vØ/h)Ph¸p

Maalox (8v/vØ)néi MK

Macidex n­íc

Madecasol crem 10g

Madopar 250mg (30v/Lä)

Maduxin

Maecran ( Thuèc bæ )

MÆt n¹ d­ìng da T©y Thi 50g

MÆt n¹ khÝ dung ng­êi lín

MÆt n¹ khÝ dung trÎ em

Magazin (3vØ x 10viªn/H)

Manbo (H/6vØ x 10viªn)

Mangoherpin 2% tub 5g

Mangoherpin(2vØ*10v/h)

Mangoherpin5% tub 5g

Manilin H/120viªn

Manitol 250ml B×nh §Þnh

Manitol 500ml B§Þnh

Marcain - s.heavy 0,5 %

Marvelon

Mastu viªn ®Æt H/10viªn

Mastun ( Mì trÜ )(Tub 20g)

Max-Go (3vØ/h)

Maxgo-Lotein 30v/Hép

Maxiplex 100ml

Maxitrol  n­íc

Maxitrol mì (3,5g)

M--Cam (H/20 vØ)

Mebendazol

Mebendazol 1viªn T¦24

Méc hoa tr¾ng (10v*10vØ/H) Hµ TÜnh

Méc long

Medexa (Methylprednisolone 4mg) 10vØ x 10v/H

Medexa(Methylprednisolon 16mg) 5vØ x6viªn/H

Mediator

Medicain

Mediclovir tub 5g  HuÕ

Medirel(Trimetadizin)20mg,60viªn/H,SPM

Mediroten (100v/Lä), Mediplantex

Meditrol (Calcitriol 0,25mcg),6vØ x 5v/H

Medotase 10mg (10viªn/vØ) CN§

Medovigor 50mg

Medron 16mg (3vØ*10v/H)

Medron 4mg (3vØ*10v/H)

Mega T (2 vØ*15viªn/H)

Megabion,10v/VØ(Vitamin+Hematinics),Indonesia

Megynan ®Æt vØ mÒm

Megynan HuÕ

Meko Coramin (5vØ*4viªn/H) Z24

Mekocefal 500mg ( 10viªn/H )

Mekocefan 250mg H/30gãi

Mekocephaclor bét

Mekocephaclor viªn

Mekocetin 0,5mg(betanethasone) H/5vØ*20

Mekodin

MekoMucosol (30/h)

Mekotripcin  BÞch/46hép x 24v MKP

Meloxicam (10viªn/vØ)

Meloxicam (Mebilax 7,5mg),HG

Memotropil 400mg (piracetam) 6vØ*10v/H

Men B.§Þnh (20g/hép)

Men Pepsin(5vØ*20v/h) (ViÖn DD)

Men tiªu ho¸ (Biolac 10vØ x 10viªn/H)

Men tiªu ho¸ (Biolac-10gãi/H)

Men tiªu ho¸ 40gãi/H B§

Men tiªu ho¸ hép 25 gãi

Mendikids 60ml

Mepral mü (5 vØ/H)

Mercilon

Merislon (10v/vØ)

Meteospamyl

Methionin lä 150 v.nÐn T¦24

Methionin viªn nhéng

Methophan ( 60ml - TPC )

Methotrexat tiªm lä 1ml §øc

Methrotrexat lä 50viªn Ph¸p

Methycoban

Methylcoban tiªm ( H/10èng x 1ml)

Methyldopa

Methylprednisolon 40mg- Hung

Metizol

Metohexan

metro truyÒn §øc

Metrogyl Denta tub 10g

Metrogyl Gel

Metronidazol truyÒn CND

Metronidazole truyÒn (thuû tinh) ¢n ®é

Mezondia 80mg (H6vØ x 10viªn)

Mg B6 néi (H/5 vØ*10 viªn)

Mg B6 viªn Sanofi

Mg SO4 bét Hd­îc

MgB6 Corbi 10ml (10èng/H )- Sanofi

MgB6 viªn MST

MgSO4 tiªm ( Ph¸p)

Miacalsic (H/5 èng)

Micardis 40 mg (3vØ x 10viªn/Hép)

Micardis Pluss 40/12,5mg(H/4*7viªn)

Microfolin (vinafolin) - (H/1vØ x 10v)

Microlismi 3g bÐ ý (6Tub/H)

Microlismy 9g lín ý

Mictasol néi (H10x10)

Milankit

Milkyran 500mg ,10vØ*10v/H,HQ

Mimosa Xn26

Mina (H6vØ x 10viªn)

Mindrop

Minian ( ViÖn Da LiÔu)

Minirin 0,1mg - 30viªn/Lä - §µi Loan

Minocidin 2% (xÞt mäc tãc)

Miodene Q10 30mg(2vØ x15viªn/H)

MiÕng d¸n cai thuèc l¸ Nicotinell 21mg/24h

MiÕng d¸n h¹ sèt (Doctor Cool)

MiÕng d¸n h¹ sèt (EuroCool)

MiÕng d¸n h¹ sèt(Aikido)

MiÕng d¸n h¹ sèt(Coolkid)

MiÕng d¸n say xe

Miten ¢n

Mitux 200mg(25gãi/h) HGiang

Mitux E 100mg (25gãi/H) HG

Mobic 15mg/1,5ml hép 5è §øc

Mobic 7,5mg (2vØ*10v/H)

Mobic 7,5mg (Dilovic - H/2vØ x10v) DL

Mobic lä 50viªn néi

Modalin (28v/2vØ/H)

Modom- S(H/10*10)(Domperidon 10mg)-HG

Modulin

Mofen 4

Molcasine (asein hydrolysate) 10vØ x 10v/H

Molid (10viªn*10vØ/H) Hµ T©y

montiget 4mg (14gãi/h) pakistan

Montiget 5mg (Montelukast),2vØ x 7viªn/H,Pakistan

Moprel 20 (Omeprazole),10viªn/H,

Morecal 20vØ*5viªn/H  HQ

Moriamin [Unimin H/2vØ x 15v] Ên

Moriamin chai 200ml

Moriamin viªn LD

Moriheptamin

Moritacin (H¹t C¶i) H/10vØ x 10v

Motilium - 30ml Syrup

Motilium - 60ml Syrup

Motilium M(10vØ/H)

Motilium néi

Mucitux

Mucomyst (18g/h)

Multi B & PP - Thanh Ho¸

Multi vitamin - 100v/lä - Z24

Multivitamin B-PP Hµ T©y

Multivitamin HG

Multy lä 100v HG

Multy vØ 10 TVinh

Multylex 100ml Ên

Muscino(TrÞ ho)(10v*10vØ/h)SMP

Muscosolvan 30mg (Ambroxol) 2vØ x 10 viªn/H

Mutose 10mg

Mycogynax (1 vØ/H)

Mycoster 30g

Mydecelim(Mydocam) 50mg CM

Mydocalm 150mg (H3vØ x 10viªn)

Mydocalm(2VØ/H)

Myolaxyl (Mephenesin 250mg)(H/2vØ*25)-§N

Myonan

Myvita C 1g  tub 10viªn

Myvita Cam tub 10v

Myvita Chanh tub 20 viªn

Myvita Multy tub 20viªn

Nabica

Nabica [Ho¸ D­îc] gãi 100g

Nabiton (Sái mËt - lä 30v )

NAC- 200 (Acetylcysteine)

NaCl ( N­íc Muèi SL ) Hµ Néi

NaCl ( N­íc Muèi SL ) V¨n Lang

NaCl 0,9%  BBraun

NaCl 0,9% B§Þnh

NaCL 0,9% Otsuka-NhËt

Nacl 0.9% chai500ml ¢n ®é

Nadia (tiÓu ®­êng - lä 30v)

Nadilixic ¢n ®é

Nagantec(5vØ x20viªn/H) N§

Nagytec 500mg (20v/H)

Nåi hÊp dông cô 20l (Trung Quèc)

Najatox

Nam D­îc Women

Nam ThËn b¶o (4vØ *12viªn/H)

Napha Codein NH

Napha Rangan 500mg - 4viªn x 4 vØ/H (Paracetamol) NHµ-

Naphacollye

Napha-levo(28v/h)

Naphasept T/12viªn

Naphazolin  §N - Cã vá

Naphazolin  §N - H/50lä

Naphazolin - HN

Naprorex 500mg 20viªn/Lä

Nascarel

Natavit Plus OPV Lä/30viªn

Natri 9% M¾t HP  §¾t

Natri 9% M¾t HP-HN- 120

Natri 9% TFC §¾t

Natrilix

Nattospes(3vØ*10v/h)

Natural m¾t

Naturen Z (H/10*10) - HG

Nautamin néi

Nautamin(20viªn x 1 vØ/H)

NÊm linh chi - HQ

Nemydexa

Neo Codeon

Neociomex 10g - HuÕ

Neomycin MKP

Neo-Penotran

Neopeptin giät 15ml

Neopeptin n­íc

Neopetin viªn

Neopidazol 50mg(H/10*10)

NeoSelen ( Hép 2v 15 viªn )

Neostigmine 0,5mg

Neo--Tergynan Ph¸p

Nephrosteril 250ml

Neurobion (5vØ x 10viªn/H)

Neurobion 5000 (H/20 èng)

Neuroitin 300mg ( 10vØ x 10viªn/H)

Neurozicen-3B(10vØ x10viªn/H) TH

Neurtrivit B×nh §Þnh (Vitamin 3B) vØ/30viªn

Neutasol-Crem

Neuvramin tiªm (50 èng*2ml/H) NhËt

Nevirapine 200mg (6vØ*10v/H) Stada

New Diatabs (25vØ *4 viªn/H) United Pharma

Neworal siro

Nexamine ( 10v/VØ )

Nexium 20mg (H2 vØ x 7viªn)

Nexium 40mg (H2 vØ x 7viªn)

Ng©n kiÒu gi¶i ®éc (Lä /50g hoµn)

Nga phô khang lä 60v

 

 

Ý kiến của bạn
Tắt Telex Vni
captcha ChangeImage
CHÀO MỪNG QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ ĐẾN VỚI THUOCMOI.COM.VN
Website là nơi trao đổi ý kiến và phổ biến tin tức tài liệu y dược.
Những thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo, Không tự ý áp dung.
BẠN CÓ SỨC KHỎE THÌ CÓ TỚI 1 000 ĐIỀU ƯỚC.
BẠN KHÔNG CÓ SỨC KHỎE THÌ CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU ƯỚC DUY NHẤT LÀ SỨC KHỎE


Hân hạnh đồng hành cùng dược sĩ Thuốc mới !
Mọi thư từ ý kiến đóng góp xin gửi về Email :Thuocmoi.com.vn@gmail.com

Chuyển sang sử dụng phiên bản cho mobile

Chịu trách nhiệm chính:
Dược sĩ: Nguyễn Văn Khanh
Cố vấn chương trình:
Bác sĩ: Nguyễn Thị Lan
Bác sĩ: Nguyễn Văn Dũng

Dược sĩ: Ngô Văn Đức