Bán trả góp, cho thuê

Nhà thuốc GPP

Chủ nhật, 13/06/2010 - 01:12

DANH MUC THUỐC 13

 DANH MỤC THUỐC MỚI ,NHÀ THUỐC GPP CẦN THAM KHẢO THÊM

    TÊN THUỐC            QUY CÁCH

khay 22 x 32

Khay Inox

Khay qu¶ ®Ëu Inox

Khëi ®¬n d­¬ng(12v*2vØ/h)

Khëi uy lùc(1vØ*10v/h)

KhÈu trang 3M-8210

KhÈu Trang GiÊy

KhÈu Trang GiÊy ( Than ho¹t )

KhÈu trang ho¹t tÝnh (Lucky)

KhÈu trang than ho¹t (Thiªn thanh)

KhÈu trang than ho¹t (Vinamask)

KhÈu trang Zozzo

KhÈu viªm thanh 100ml

Khíp l­ng to¹

Khu phong ho¸ thÊp (lä / 50g)

Khu phong ho¸ thÊp lä  280ml

Khu phong tª thÊp thuû lä (180ml)

Khuynh diÖp (T.S¬n)

Khuynh diÖp OPC

Khuynh diÖp OPC 25ml

Kid eye (H20gãi)

Kid Grow 125ml (Big-grow IQ)

Kid Grow 60ml

Kid Grow 60ml (Big-grow IQ)

Kiddi 100ml

KidGrow 120ml

Kidgrow nhai (30v/Lä)

Kidsmune (30g*3g)

Kidviton siro 120ml- Stada

Kim 18 G 1-1/2

Kim 20 G 1 1/2

Kim 25 G 1/2

Kim 25 G 5/8

Kim 25G 1(100 chiÕc/hép) VNHK

Kim 25G Braun

Kim b­ím 23G(Hanaco)

Kim b­ím 25G  BBraunn

Kim b­ím 25G( VNHK)

Kim b­ím 25G(Hanaco)

Kim b­ím sè 23G*3/4( VNHK )

Kim Ch©m cøu  sè 3

Kim ch©m cøu 10

Kim ch©m cøu 6*3 ViÖt nam

Kim ch©m cøu sè 4

Kim ch©m cøu sè 6

Kim ch©m cøu sè 7

kim ch©m cøu sè 8

Kim ch©m cøu sè5

Kim ch©m cøu TQ - 12 èng/H

Kim kh©u c¬

kim kh©u da bÐ

Kim kh©u da to(10c¸i/h)

Kim long

Kim luån 18G Nipro

Kim luån 20G Cathy-Malaixia-¢§

Kim luån 20G Nipro - Bbrau

Kim luån 22G ¢n ®é

Kim luån 22G Nipro

Kim luån 22G-Bbrau

Kim luån 24G  NhËt - Bbrau

Kim luån 24G Ên

Kim luån Temuno

Kim M©u Hoµn H/10viªn

Kim miÔn khang (H/3*10viªn)

Kim tiÒn th¶o (lä 50gr) Hµ Thµnh(cÇu 6lä)

Kim tiÒn th¶o Phóc Vinh

Kim tiÒn th¶o T¦26

Kim tiÒn th¶o T¦26 - Kh«ng ®­êng

Kim tiÒn th¶o tr¹ch t¶ - Hµ nam

Kimoral-S

Kimsaro

Kingcare (H/3vØ x 10v)

KiÖn n·o hoµn

Kit  - Bipharton (10vØ x10v)

Klacid 125mg Siro

Klamentin (12g/h)HG

Klamentin (3x4viªn/H)

Klamentin 1g (H/2vØ x7v)HG

Klion 250mg ¢n ®é (H/10*10)

Klion Hung (2vØ/H)

Klion vØ 10v Hµ t©y

Klion vØ VÜnh Phóc

KÑp má qu¹ cong 15cm

KÑp phÉu tÝch

kÑp phÉu tÝch cã mÊu

KÑp rèn

Ko dung Bao cao su Durex

Kogin 870 rÎ

Kohema 10vØ*10v/h HQ

Koligin D-870 [Nhung h­¬u] H/12vØ x 5 viªn

Ko-Ligin870 ( Hép s¾t 10vØ x 5 viªn)

Korcin  HG

Koreamin(10è/h)

Korime (6vØ*10v)

Kotagin (120viªn/h)

Kotagin (60viªn/h)

Kotase

Kremil S néi

Kremil-S ( 5vØ*20viªn/H) ngo¹i

K-Y tub 50g

K-Y tub 82g

L-- Cystine (H/12*5) (Selain 500mg)

L¸ t¾m Baby v­ên tiªn (H/5gãi)

La h¸n qu¶(2v/gãi)

La hín qu¶ (Lä 50g)

la hín qu¶ 280ml

lacipil 2mg

Lacipil 4mg(7v*4vØ/h)

Lacrinorm 0,2%

Lactacid 250 ml Phô khoa Confident

Lactacid 250ml phô khoa

Lactacid 250ml T¾m

Lactacid 60ml Phô khoa bÐ

Lactacid 60ml T¾m bÐ

Lactacyd Confidence 250ml

Lacteol fort bét (Hép/10gãi)

Lacticare

Lacticare HC 1% 25ml

Lactinal

LactoBacy (10v*10vØ/h)

Lactomin bét (30gãi*3g/H) HQ

Lactomin bét LD 

Lactomin viªn

Lactorpor (Lä 30viªn) mü

Ladorvane 15g HQ

Lam kÝnh (72c¸i/hép)

Lamisil 1%  5g/tub Tsü

Lamivudin 150mg (6vØ*10v/H) Stada

Lamivudine 100mg Stada

Lana cream

Lana n­íc

Lana n­íc xÞt

Langga 125ml

Lanseva (Silyamin + Multivitamin) H/5*18 vØ,Hµ T©y

Lansoprol (H/2vØ x 7v) (Cip)

Lanzo 30mg (3vØ*10viªn/H) ¢n §é

Laroscorbin 1g tiªm Ph¸p (6èng/H)

Laroxy (H4vØ x 15viªn)

Lasix vØ 15v Ph¸p

Laxanton

Lecuxim 150mg(H10vØ x 10viªn) Ên

Legalon ( Legaston 100v/H - HQ )

Leodase 10v/vØ

Lergitec (H5vØ x 10viªn)(Cetirizin)10mg

Lesulpin 50mg (H/10vØ x 10v)

Leucodin B

Leverfort(12vØ*5v/h)

Levigatus

Levkacin 100mg (H1vØ x 10viªn) (Levofloxacin)

Levo thyrox 100mg(H/2*14viªn)

Levofloxacin 500mg (10viªn*1 vØ/H)

Levomels 10ml (h/10èng ) HQ

Levomels 5ml/èng

Levomepromazin 100v

Levomepromazin 50v

Levothyrox 50mg (H/2vØ x 14v)

Liboton

Licumin Lä/60viªn

Lidocain (100è/h) VP

Lidocain (100èng/H) - T¦1

Lidocain (i) - B§Þnh (H/100èng)

Lidocain xÞt Hung

Lignospan(Thuèc tª r¨ng) Ph¸p (50èng/H)

L­ìi dao 21

Lilonton 1000mg/5ml

Limzer VØ/10viªn x3vØ/H

Linco 600mg lä tiªm Ên

Lincomycin 500mg  T¦1

Lincomycin 500mg ¢n ®é

Lincomycin 500mg T. Ho¸ - N.An

Lincomycin 600mg (i) T¦1

Lincomycin 600mg (i) Thanh  Hãa

Lincomycin 600mg HQ -Mü

Lincomycin 600mg VP--B§

Lindynªtt 20 (1vØ *21v )Hung

Linh can khang ( 3vØ x 10v/H)

Linh chi 2g (C©y/3H x 20gãi) HQ

Linh chi to ( 100 gãi *3 g/c©y ) HQ

Linh chi-100ml/ Chai

Linorip 10mg (Lisinopril) OPV (H/3vØ x 10v)

Liphanthyl 100mg H/4vØ x 12v

Liphanthyl 160mg(2vØ x 15v/H)

Liphanthyl 200 (Fenofibrate) §.Th¸p H/3vØ x 10v

Liphanthyl 200 (H/30viªn)

Liphanthyl 300mg

Lip-ice

Lip-ice mµu

Lipiget 10mg

Lipitor 10mg (3vØ x 10 viªn/H)

Lipofundin chai 250ml

Lipota ( 56g/H)

Listeril ( MYBACIN ) chai 250ml

Listeril ( MYBACIN ) chai 250ml - B¹c hµ

Listeril ( MYBACIN ) chai 250ml - Cam t­¬i

Listeril ( MYBACIN ) chai 250ml - Trµ xanh

Listeril ( MYBACIN ) chai 250ml TE - Cam

Listeril ( MYBACIN ) chai 250ml TE - D©u

Listeril ( MYBACIN ) chai 45ml

Listeril ( MYBACIN ) chai 500ml

Listeril ( MYBACIN ) chai 500ml - B¹c hµ

Listeril ( MYBACIN ) chai 500ml - Cam t­¬i

Listeril ( MYBACIN ) chai 500ml - Ch¾c men r¨ng

Listeril ( MYBACIN ) chai 500ml - Trµ xanh

Listeril ( MYBACIN ) chai 750ml - B¹c hµ

Listeril ( MYBACIN ) chai 750ml - Cam t­¬i

Listeril 250ml --Xanh

Listeril 250ml---Vanilla

Listeril 500ml - Xanh

Listeril 750ml -Xanh

Listeril 80ml --Xanh

Liverbil(5vØ*10v/h)--NhuËn gan,lîi mËt

Liverhel (12vØ *5v)

Livertin--EP(10vØ*10v/h)

Livial

Livolin

Livsin-94 (40v/2vØ/h) Ht

Lobacin

Loberin

Lôc b¶o linh chi

Lôc b¶o v©n chi lä 60viªn

Lôc vÞ Èm Phóc Vinh

Locacid 30mg

Locatop 15g

Lodimax 5mg H/20viªn OPV

Lodo2,5mg/6,25mg(10vx3vØ/h) Merck

Lomac 40mg IV

Lomac lä 14v

Lomac vØ 10v

Lomeri ( 60v/H )

Lomexin

Long n·o

Longiden A (15g)

Longiden C 15g

Loperamid ¢n ®é

Lopid

Loratadin 10mg (H/2vØ x 10v) §ång Th¸p

Loratadin 10mg(10viªn/H)TPC

Loratidin ¢n (H/3vØ*10v) ( Caralone)

Loratidin 10mg Stada(10v*10vØ/h)

Loratin - SR

Loratin 10mg(1vØ x 10viªn/H) CN§

Losec viªn H/14viªn

Lovegra 50mg

Lovenox 40mg

Loxone (Noflox)  m¾t

L-Systin Hµ t©y

L-Systin(Proginale)

Lubrex (Glucosamin 250mg TPC) H/60viªn

Lubrex F 500mg (H6vØ x 10viªn)

Lucass 200mg ( Cefpodoxime) 2vØ x 10v/ H, ¢§

Lucineuro (6*10viªn/H)

Lucitab §N (H/6*10viªn)

Ludox ( cefpodoxime 200mg - H/1vØ x 10v) Ên

Lutenyl

Lycalci OPV (H 20èng)

Lycozym

Lysicalfer Lä 120ml

 

 

Ý kiến của bạn
Tắt Telex Vni
captcha ChangeImage
CHÀO MỪNG QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ ĐẾN VỚI THUOCMOI.COM.VN
Website là nơi trao đổi ý kiến và phổ biến tin tức tài liệu y dược.
Những thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo, Không tự ý áp dung.
BẠN CÓ SỨC KHỎE THÌ CÓ TỚI 1 000 ĐIỀU ƯỚC.
BẠN KHÔNG CÓ SỨC KHỎE THÌ CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU ƯỚC DUY NHẤT LÀ SỨC KHỎE


Hân hạnh đồng hành cùng dược sĩ Thuốc mới !
Mọi thư từ ý kiến đóng góp xin gửi về Email : thuocmoi.com.vn@gmail.com
Điện thoại:  (04) 66 83 6666   -  0968 268 183

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: Quý khách vui lòng gửi qua email: duongthelam@gmail.com

Chuyển sang sử dụng phiên bản cho mobile

Chịu trách nhiệm chính:
Dược sĩ: Nguyễn Văn Khanh
Cố vấn chương trình:
Bác sĩ: Nguyễn Thị Lan
Bác sĩ: Nguyễn Văn Dũng

Dược sĩ: Ngô Văn Đức

Dược sĩ: Đào Trường Linh